Kto je povinný vypracovať Plán preventývnych opatrení na zamedzenie úniku nebezpečných látok do životného prostredia?

Podľa Zákona NR SR 364/2004 Z.z.

Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými obzvlášť škodlivými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v odseku 2  zákon 364/2004 „vodnáho zákona“  aj tieto opatrenia:

  • Zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
  • Vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

NAŠE SLUŽBY-VODNÉ HOSPODÁRSTVO        NAŠE SLUŽBY       LEGISLATÍVA

 

                                                  

                                         Máte otázky? Napíšte nám!