Odpadové hospodárstvo:

 Kto má povinnosti vyplývajúce z legislatívy?     

 

Čo Vám môžeme poskytnúť?

Vypracovanie dokumentácie potrebnej na

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

Poradenská činnosť:

 • návrh postupu riešenia prípadných nedostatkov

Dokumenty:

 • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Havarijný plán, Opatrenia pre prípad havárie
 • Zaradenie odpadov vznikajúcich pri pracovnej činnosti podľa Katalógu odpadov
 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov

 

Program pôvodcu odpadu / Plán odpadového hospodárstva:

Poradenská činnosť:

 • analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej firme/obci/mesta
 • návrh postupu riešenia prípadných nedostatkov
 • zabezpečenie Vašej činnosti v súlade s platnou legislatívou

Dokumenty:

 • Program odpadového hospodárstva
 • Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Havarijný plán, Opatrenia pre prípad havárie
 • Prevádzkový poriadok skladu odpadov
 • Zaradenie odpadov vznikajúcich pri pracovnej činnosti podľa Katalógu odpadov
 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov

 

Pravidelne s Vami spolupracujeme:

 • Vedieme Evidenciu vzniku odpadov a nakladania s nimi.
 • Vypracovávame Hlásene o vzniku a nakladanie s odpadom.
 • Iné povinnosti, ktoré vyplývajú z legislatívy odpadového hospodárstva.
 • Kontrolujeme zabezpečenia a dodržiavania navrhnutých opatrení - Audity
 • Školenia pre Vašich zamestnancov.

Prevádzka v praxi

 • Zavedieme Vám funkčný systém starostlivosti o odpady.
 • Oboznámime Vás s programom odpadového hospodárstva a opatreniami pre prípad havárie.
 • Vyškolíme Vašich zamestnancov.
 • Postaráme sa o Označenie prevádzky informačnými tabuľami, identifikačnými listami nebezpečného odpadu

LEGISLATIVA     LEGISLATÍVAL    KONTAKTOVAŤ        Späť na naše služby