HACCP

 

 • Zákon NR SR č. 126/2006 z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia  spoločného stravovania
 • Nariadenie vlády SR č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 • Nariadenie vlády SR č. 360/2006 Z. z. o ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti skúšobných  komisií a o obsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • Zákon NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MP SR č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny  informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia   a bezpečnosti spotrebiteľov
 • Potravinový kódex SR, druhá časť, 8. hlava – Zásady správnej výrobnej praxe
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú   na ľudskú spotrebu a kontrolu  kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004, úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
 • NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. januára 2002,    ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2073/2005, z 15. novembra 2005, o  mikrobiologických kritériách pre potraviny
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

 

Naše služby v HACCP                KONTAKTOVAŤ               Naše služby