Prevádzkový poriadok

Čo Vám môžeme poskytnúť?

Vypracovanie Prevádzkového poriadku, ktorý zahŕňa:

  • posudok o riziku
  • údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory, pracovné a technologické postupy
  • ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov
  • havarijný plán
  • pokyny a vybavenie pre prvú pomoc
  • školenie zamestnancov

 

  LEGISLATÍVA    KONTAKTOVAŤ        Naše služby

                   

 Máte