Vodné hospodárstvo

Kto má povinnosti vyplývajúce z legislatívy?      

 

Čo Vám môžeme poskytnúť?

Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do (vôd)životného prostredia :

Poradenská činnosť :

  • analyzujeme reálny stav vo Vašej firme
  • v prípade nedostatkov navrhneme riešenia 

Dokumenty:

  • Prevádzkový poriadok vodnej stavby
  • Manipulačný poriadok vodnej stavby
  • Havarijný plán - Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku nebezpečných látok.
  • Prevádzkový denník
  • Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku, prevádzkového poriadku
  • Žiadosť o uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky.
  • Označenie prevádzky informačnými tabuľkami.

 

        LEGISLATÍVA              KONTAKTOVAŤ          NAŠE SLUŽBY