Kto má povinnosť vypracovať Prevádzkový poriadok?

"Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko."

 Podľa Zákona 355/2007 Z.z. :

  • § 19 Voda na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé Kúpaliská
  • § 21 Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia ... sú byty v bytových domoch, ktorých obytná plocha, úžitková plocha a vybavenie musia zodpovedať najmenej minimálnym požiadavkám ustanoveným zákonom.
  • § 22 Telovýchovno-športové zariadenia ... zariadenie je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.
  • § 23 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo ... kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.
  • § 24 Zariadenia pre deti a mládež ... zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť, starostlivosti o deti do šesť rokov veku alebo výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.
  • § 26 Zariadenia spoločného stravovania poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach
  • § 51 písm 5. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci
  • § 51 písm 6. Prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Prevádzkový poriadok vypracováva aj zamestnávateľ pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

 

Naše služby-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK      NAŠE SLUŽBY        LEGISLATÍVA