Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpad je hnuteľnávec alebo látka, ktorej sa jej držiteľzbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sajejzbaviť.

Odpadom nieje
a) látka alebo hnuteľnávec,ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo
d) odpad odovzdaný na použitie dodomácnosti.

Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.


Vedľajší produkt jelátka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,
b) jej ďalšie používanie je zabezpečené,

Kto má povinnosti vyplývajúce z legislatívy ?

 

 Naše služby v OH        NAŠE SLUŽBY     LEGISLATÍVA